Nieuwsbrief

Naam
E-mailadres

Het Netwerk Duurzaam Durven Doen

Oorsprong

Op aangeven van de gemeenteraad van Bergen op Zoom is op 16 april 2012 de Inspiratieavond Duurzaam Durven Doen georganiseerd. Door de brede belangstelling en de waardering voor deze avond is vanuit de aanwezigen de vraag gekomen richting de wethouder hoe er een structureel vervolg kan worden gegeven aan de doelstellingen Ontmoeten, Inspireren en Verbinden. Een netwerk gericht op duurzaamheid is hierop een logisch vervolg.  

Overzicht Duurzaam Durven Doen

Doelstelling

Het realiseren van duurzaamheid is niet alleen een gemeentelijk taak. Uit de inspiratieavond is gebleken dat er veel maatschappelijke energie is voor het thema duurzaamheid bij zowel het bedrijfsleven, onderwijs als maatschappelijke organisaties. Door krachtenbundeling in een netwerk wordt een beroep gedaan op deze energie. Het netwerk maakt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid zichtbaar.

Vertegenwoordigers van duurzaamheid

Netwerk Duurzaam Durven Doen bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van duurzaamheid. Vanuit verschillende achtergronden en vanuit verschillende reeds bestaande netwerken.

Bedrijven

Het netwerk vraagt van bedrijven openheid en bereidheid om inzicht te geven in elkaars belangen en indien mogelijk de inzet van hun innovatiekracht. Bedrijven mogen van het netwerk concrete resultaten verwachten dat zich uit in een programma met activiteiten zoals een jaarlijkse stimuleringsprijs, netwerkbijeenkomsten, een symposium en een online portal.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zien dat als gevolg van de huidige economische situatie hun middelen beperkt worden. Door hun ideële doelstellingen te koppelen aan doelstellingen van het netwerk kunnen zij toch in staat worden gesteld hun doelen te realiseren. Deze organisaties zorgen voor evenwichtige inbreng van het aspect
‘people’.

Onderwijs

Om een toekomstige generatie voor te bereiden op duurzaamheidsvraagstukken verdient het aanbeveling dat onderwijsinstellingen nauw betrokken zijn bij processen op het gebied van duurzaamheid bij overheid en bedrijfsleven. Het onderwijs kan van het netwerk concrete studieopdrachten, stageplaatsen en praktijkkennis verwachten. Bijvoorbeeld belevingsonderzoeken, marketingvraagstukken, inventarisaties etc.

Gemeente

Bij het realiseren van de doelstellingen uit de Kadernota Milieu en Duurzaamheid heeft de gemeente een regierol. Hierbij hoort het stimuleren en bij elkaar brengen van partijen die daadwerkelijk een rol van betekenis spelen voor duurzaamheid. De gemeente draagt zorg voor het onderhouden van de gewenste relaties tussen de articipanten. Om het gezamenlijke doel na te streven zal dat op een dusdanige manier moeten gebeuren dat dit niet ten koste gaat van de belangen van de individuele participanten.

Bijeenkomst Duurzaam Durven Doen

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar

Volg ons op

U bekijkt deze website met een verouderde browser waardoor de kans bestaat dat de website niet goed wordt weergegeven.